top of page

UNIEKE KANS VOOR OUDERS

VWS en SIA voor Autisme

 

Pilot Opvoeden in verbondenheid 

Snakken Naar Antwoorden

(Opvoeding en begeleiding van kinderen met autisme vanuit de atypische ontwikkelingsvisie van Martine Delfos)

Stichting Impact Autisme (SIA) organiseert in opdracht van het Ministerie van VWS een serie bijeenkomsten ter ondersteuning van ouders van kinderen met autisme.

Uitgangspunt is de ontwikkelingsgerichte visie op autisme, als atypische ontwikkeling van Dr. Martine F. Delfos, internationaal bekend psycholoog, therapeut en autoriteit op dit gebied. 

Onder haar bezielende leiding zullen er 3 online bijeenkomsten worden gehouden op zaterdagen. In de 2de week na elke bijeenkomst wordt op vrijdag een online vervolgbijeenkomst gehouden met professionele begeleiders, die door Martine Delfos zijn opgeleid. In de weken tussen de sessies van Martine krijgen ouders de mogelijkheid geboden om in een persoonlijk online spreekuur hun persoonlijke ervaringen en vragen te bespreken met één van deze professionele begeleiders.

Wat kunt u verwachten?

 

Ouders zijn cruciaal in het leven van hun kind(eren) en weten ook veel over hun kind. Met een kind met autisme kunnen ouders onzeker worden en niet goed bij hun kennis en aanvoelen komen. Bovendien is hun kennis en ervaring vaak beperkt en omgevingsgebonden. De ervaring leert, dat wanneer ouders de kans krijgen om gezamenlijk nieuwe kennis tot zich te nemen, dit in de praktijk te brengen en dit met elkaar te delen, er nieuwe mogelijkheden ontstaan voor henzelf en hun kinderen. De erkenning en herkenning tijdens deze ouderbijeenkomsten geven enorm veel begrip, hoop en moed voor de toekomst. En als je je kind beter gaat begrijpen, kan je vanuit die rust meer betekenen voor je kind en voor jezelf.

Interactief

Op interactieve wijze zal Martine Delfos samen met u ingaan op thema’s als opvoeden, onderwijs en vrienden maken. Vanuit het centrum ACIC waar Martine mee samenwerkt, zullen medewerkers aanvullende bijeenkomsten houden.

 

Onderwerpen komen aan de orde zoals:

 • Hoe help ik mijn kind verder in zijn of haar ontwikkeling?

 • Hoe kan ik mijn kind begrenzen en omgaan met het ongewenste gedrag?

 • We hebben alles al geprobeerd, maar niets helpt!

En ook:

 • Onze omgeving (familie/vrienden/buurt/school) begrijpt mijn kind niet!

 • Hoe zorgen we dat ander(e) kind(eren) in ons gezin tot hun recht komen?

 • We hebben als ouders soms hele verschillende ideeën over de aanpak.

Agenda: Maart 2022 t/m Juni 2022

 

Sessie met Martine Delfos           Follow-up sessies

Zaterdag 5 Maart                         Vrijdag 18 Maart          

10:00 -12:30                                10:00 -12:00

Zaterdag 9 April                           Vrijdag 22 April            

10:00 -12:30                                10:00 - 12:00

Zaterdag 21 Mei                           Vrijdag 3 Juni             

10:00 - 12:30                               10:00 -12:30 

 

In de weken tussen de sessies van Martine worden de online spreekuren ingepland.

Aanmelding

Er zijn maximaal 50 gezinsplaatsen in dit project. Per gezin kunnen beide ouders deelnemen.

Zij hebben de unieke kans om in verbondenheid met elkaar, een nieuwe kijk op hun kind en op autisme te krijgen.

Wees er daarom snel bij: de aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt.

SIA zal een selectie maken op basis van leeftijd van de kinderen en gezinssituaties om een zo divers mogelijke groep ouders samen te stellen.

Bij meer dan 50 aanmeldingen wordt een wachtlijst aangelegd. Mochten er deelnemers uitvallen, dan kunt u alsnog benaderd worden om mee te doen.

SIA wil in de toekomst meer van deze bijeenkomsten gaan organiseren, ook daar kunt u dan desgewenst een uitnodiging voor ontvangen. Uiteraard gaan wij conform de AVG zorgvuldig om met uw gegevens.

Deelname: kosten en voorwaarden


Kosten deelname

Deelname aan dit project is kosteloos. Het project wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. Het Miniserie heeft SIA opdracht gegeven het project uit te voeren. Beiden willen meer inzicht krijgen welke impact deze visie van de atypische ontwikkeling heeft op de ouders zelf en hun gezinsleden.

Voorwaarden deelname

Bij deelname verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden:

 • U bent de Nederlandse taal machtig.

 • U leest vooraf het boek van Martine Delfos: Autisme als atypische ontwikkeling. Kenmerken van de mens als geheel, dat u ter beschikking wordt gesteld.

 • U committeert zich als gezin om aan het gehele begeleidingstraject deel te nemen, zodat u ook de visie en de kennis ten volle tot u kunt nemen, in de praktijk toe kunt passen en van daaruit ook uw ervaringen kunt delen met andere ouders.

 • U geeft SIA toestemming om opnamen te maken van de bijeenkomsten ten behoeve van het wetenschappelijk onderzoek. SIA is hierbij gehouden aan de AVG wetgeving, op het gebied van de privacy. U bent zich er tevens van bewust dat het is verboden om zelf opnames te maken van de bijeenkomsten.

 • U bent bereid om (anoniem) mee te werken aan het wetenschappelijk onderzoek en de evaluatie(s) van dit project, door online enquêtes in te vullen op meerdere momenten gedurende het gehele traject Dit is bedoeld om inzicht te bieden in wat u en uw kind(eren) aan de bijeenkomsten hebben gehad, of het uw wijze van opvoeden heeft beïnvloed en of het de omgang met de directe omgeving van u en uw kind(eren) heeft veranderd.

 • U geeft SIA toestemming om tijdens en na afloop van het project de door SIA verzamelde informatie, gedeelde kennis en ervaringen, anoniem en niet herleidbaar te publiceren op de website van SIA, ten behoeve van alle deelnemende ouders én ouders die niet in de gelegenheid zijn om aan dit project deel te nemen.

bottom of page