top of page
Het isolement rondom mensen met autisme moet worden doorbroken

Kennis- en begeleidingscentrum

Doelgroepen

We zien het als onze als belangrijkste taak om een veelzijdig Kennis- en Begeleidingscentrum voor Autisme te realiseren, waarin onze ontwikkelingsgerichte visie niet alleen wordt uitgedragen, maar ook  voorzien van praktische handreikingen en methodieken, die kunnen worden ingezet bij de ontwikkeling van algemene dagelijkse levensverrichtingen, voor begeleiding, opleiding en scholing, zelfstandig wonen, arbeidsparticipatie en vrije tijdsbesteding etc. Kortom alles wat bijdraagt tot een betere integratie van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme in de samenleving.

Het Kennis- en Begeleidingscentrum is tegelijk ook ervaringscentrum met een voorbeeldfunctie om de ‘buitenwereld’ te ‘verleiden’ om bij onze aangesloten organisaties zelf te gaan kijken en te ervaren hoe onze ontwikkelingsgerichte visie in praktijk wordt gebracht.

Zo kan iedereen die zich hierdoor aangesproken voelt, dit meenemen en toepassen in de eigen leef- of werksituatie. Want alleen vanuit doorleefde kennis en inzichten, beproefd in de dagelijkse praktijk, ontstaat een andere beeldvorming in de samenleving om vandaar uit een mentaliteitsverandering teweeg te brengen, in de benadering van mensen met autisme.

 

Het Kennis- en begeleidingscentrum biedt de volgende faciliteiten:

 1. Een kennisbank ten behoeve van allen die betrokkenen zijn bij de ontwikkeling en begeleiding van mensen met autisme in het kader van opvoeding, zorg, onderwijs, opleiding, arbeidsparticipatie en vrijetijdbesteding.

 2. Het verzamelen, publiceren en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek en van relevante praktijkervaring (best practice).

 3. Een (digitale) vraagbaak met telefonische ondersteuning, voor ouders/gezinnen, personen en organisaties, die te maken hebben met kinderen met autisme, om hen te informeren, te ondersteunen en door te verwijzen naar personen en organisaties die werken vanuit de ontwikkelingsgerichte benadering.

 4. Praktische handreikingen en methodieken, die de ontwikkeling van algemene dagelijkse levensverrichtingen bij kinderen, jongeren en volwassenen met autisme ondersteunen;

 5. Programmering van een trainings- en opleidingsaanbod vanuit SIA in samenwerking met aangesloten partners en organisaties, voor professionals en vrijwilligers die werken met kinderen, jongeren en/of volwassenen met autisme.

 6. Een professionele                   voor hoogwaardige dienstverlening met een voorbeeldfunctie voor het landelijk netwerk van voorzieningen.

 7. Inhoudelijke ondersteuning van projecten voor onderwijs, opleiding, wonen, werk en vrije tijd m.b.t. kinderen, jongeren en volwassenen met autisme;

 8. Het adviseren en begeleiden van (al dan niet aangesloten) organisaties bij de implementatie van de aangeboden kennis en inzichten.

 9. Het adviseren en ondersteunen van bestuur en management van overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.

 10. Het monitoren en bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening van de aangesloten partners, conform de visie en uitgangspunten van SIA.

Het uiteindelijke doel is om door deze ontwikkelingsgerichte aanpak de eigen talenten en vermogens van kinderen en jongeren te ontwikkelen, waardoor in een later stadium integratie in de samenleving mogelijk wordt. Op deze manier wordt isolatie en uitsluiting van mensen met autisme voorkomen en zal in veel gevallen een kostbaar en langdurig (vaak levenslang), zorg en uitkeringstraject kunnen worden vermeden.

We richten ons in eerste instantie op de volgende doelgroepen:

 

 • Ouders en hun kinderen (gezinssituatie) en nabije verwanten

 • Kinderen, jongeren en volwassenen met autisme

 • Professionals in de onderwijssector, waaronder directie, leraren en begeleiders.

 • Professionals in de 1e en 2e lijns zorg, waaronder maatschappelijk (jeugd)werkers, artsen, psychologen, psychiaters en paramedici als logopedisten, fysiotherapeuten etc.

 • Professionals die zich richten op de toeleiding naar werk en arbeidsparticipatie

 • Professionals die zich richten op de begeleiding van (een vorm van) zelfstandig wonen

 • Medewerkers van organisaties voor vrijetijdsbesteding (sport, hobbyverenigingen, etc.)  

 • Medewerkers van organisaties en bedrijven met werknemers met autisme.

 

We gaan er van uit dat hoe eerder er hulp wordt geboden aan jongeren met autisme, hoe sneller de situatie of ontwikkeling zich ten goede zal keren, daar geven we in eerste instantie prioriteit aan.

In een later stadium willen we ons ook gaan richten op volwassenen met autisme.

bottom of page