top of page
It takes a village to raise a child

Oprecht menselijk contact

Kinderen en jongeren met autisme ontwikkelen zich in een ander tempo en - heel belangrijk - in een andere volgorde. Hun vroege cognitieve ontwikkeling staat in contrast met de pas op latere leeftijd op gang komende sociale en emotionele ontwikkeling. Dit creëert verwarring in hun sociale omgeving en wordt vaak ook niet direct (h)erkend.

 

Als kinderen op een bepaald moment gediagnosticeerd worden met het label ‘autisme’, dan wordt dat veelal gezien als een ‘defect’ in de hersenen. Het gevolg hiervan is dat de defectbenadering slechts in beperkte mate uit gaat van het werkelijke ontwikkelingspotentieel. De op deze visie gebaseerde begeleiding sluiten dan ook niet altijd goed aan bij de mogelijkheden van kinderen en jongeren met autisme, met een demotiverend effect als gevolg. Het gevolg is dan een gevoel van isolatie en vervreemding waardoor het welzijn van deze kinderen en jongeren, die zich anders dan ‘normaal’ ontwikkelen, ernstig in het gedrang komt.

Ontwikkelingsgerichte visie op autisme, als atypische ontwikkeling van Dr. Martine F. Delfos

Stichting Impact Autisme (SIA) baseert zich op de ontwikkelingsgerichte visie voortkomende uit het wetenschappelijk onderzoek en de verklaringsmodellen van

Uitgangspunt daarbij is de atypische ontwikkeling bij mensen met autisme, waarbij de mentale en cognitieve aspecten zich versneld en de sociaal-emotionele aspecten zich vertraagd naast elkaar ontwikkelen, ten opzichte van mensen zonder autisme.  Dit leidt tot het leeftijdspectrum binnen 1 persoon, de MAS1P (Mental Age Spectrum within 1 Person), ofwel een ‘regenboog van mentale leeftijden’. Kern van deze benadering is dat het een ander perspectief biedt op de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme, waarbij het ‘defectmodel’ plaats maakt voor een ontwikkelingsgericht perspectief.

Maatwerk in begeleiding.

Vanuit deze visie staat SIA een ontwikkelingsgerichte begeleiding voor, waarin betekenisgeving, acceptatie en het richten op eigen kracht en eigen keuzes, vóór het van buitenaf veranderen van gedrag komt. De focus ligt hierbij op maatwerk, door het ondersteunen van ontwikkelingsgericht opvoeden en schoolgaan, waardoor kinderen, jongeren en hun ouders beter in staat zijn om de regie te behouden en er geen afhankelijkheid onstaat van hulpverlening, maar zicht op wat nodig is om het zelf te kunnen doen. Door in een vroeg stadium talenten en vermogens van kinderen en jongeren te onderkennen en te ontwikkelen, kan deze ontwikkelingsgerichte aanpak de uitsluiting van mensen met autisme worden voorkomen, waardoor in het volwassen stadium een werkelijke integratie in de samenleving mogelijk wordt en kan in veel gevallen een kostbaar en langdurig (vaak levenslang) zorg- en uitkeringstraject worden voorkomen.

bottom of page